• +90 312 335 38 18
  • Ankara, TURKEY

SORU / CEVAP

Hastanın ya da gönüllü vericinin kanının, tıbbi bir cihazdan geçirilmek sureti ile bir veya birden fazla bileşenine ayrıldığı ve kalanın ekstrakorporel bir tedavi ile veya tedavisiz geriye döndürüldüğü veya ayrıştırılan bileşenin değiştirildiği bir işlemdir.
Donör Aferezi ve Terapötik Aferez
• Plazmaferez • Sitaferez • Trombositaferez • Eritrositaferez • Granülositafez
Gönüllü vericinin kanındaki trombositlerinin, kanının tıbbi bir cihazdan geçirilmek sureti ile ayrıldığı; trombositlerinin toplanıp gönüllü vericinin kanının kalan kısmının tekrar geri verildiği bir işlemdir. Bu işlem kan bileşenlerinin hazırlanmasında (örn. aferez trombositleri) kullanılır.
Hastanın ya da gönüllü vericinin kanını tıbbi bir cihazdan geçirmek sureti ile kırmızı kan hücrelerini kanın diğer bileşenlerinden ayıran, uzaklaştıran ve gerekli olduğu koşullarda kristalloid ya da kolloid solüsyonunu ile değiştiren bir işlemdir.
Gönüllü vericinin kanını tıbbi bir cihazdan geçirmek sureti ile granülosit hücrelerini kanın diğer bileşenlerinden ayıran bir işlemdir.
Hastanın ya da gönüllü vericinin kan plazmasının, kanının tıbbi bir cihazdan geçirilmek sureti ile diğer kan bileşenlerinden ayrıldığı; plazmanın (toplam plazma hacminin %15‘inden daha azının) değişim sıvısı kullanılmadan uzaklaştırıldığı bir işlemdir.
Hastanın kanının, hastalığın tedavisi için kanı bileşşenlerine ayıran ekstrakorporeal bir tıbbi cihazdan geçirildiği terapötik bir işlemdir. Terapötik olarak kullanılan, afereze dayalı bütün işlemleri kapsayan genel bir terimdir.
Hastanın kan plazmasının, kanının tıbbi bir cihazdan geçirilmek sureti ile diğer kan bileşenlerinden ayrıldığı; plazmanın uzaklaştırıldığı veya işlenmek sureti ile içerisinden bir takım bileşenlerin uzaklaştırıldığı ve hastaya geri verildiği; gerektiğinde yerine kolloid solüsyonu (örn, albumin ve/veya plazma) gibi değişim sıvısı ya da kristalloid/kolloid solüsyonu birleşiminin verildiği afereze dayalı bütün iGlemleri (TPD, SPD, DFPP, CF, IA, AA, Reoferez gibi) kapsayan genel bir terimdir.
Hastanın kan plazmasının, kanının tıbbi bir cihazdan geçirilmek sureti ile diğer kan bileşenlerinden ayrıldığı; plazmanın uzaklaştırıldığı ve yerine kolloid solüsyonu (örn, albumin ve/veya plazma) gibi değişGim sıvısı ya da kristalloid/kolloid solüsyonu birleşiminin verildiği terapötik bir işlemdir.
Hastanın ya da gönüllü vericinin kanının tıbbi bir cihazdan geçirilmek sureti ile kanındaki beyaz kan hücrelerinin (örn. lösemik blastlar veya granülositler) ayrıldığı; seçilmiş hücrelerin toplanarak kolloid ve/veya kristalloid solüsyon gibi değişim sıvısı eklenerek ya da eklenmeden tekrar dolaşıma döndürüldüğü bir işlemdir. Bu işlem terapötik olarak ya da kan bileşenleri hazırlamada kullanılabilir.
Kandaki düşük yoğunluklu lipoproteinlerin seçilerek uzaklaştırılması ve kalan bileşenlerin tekrar geri verilmesidir. LDL kolesterolünü uzaklaştırabilen yüke bağlı (dekstan sülfat ve/veya poliakrilat), boyut (duble membran filtrasyonu ~DFPP), düşük pH‘da çökelti oluşumu (HELP) veya anti-Apo B-100 antikorlarıyla immuno-adsorpsiyon gibi çeşitli araçlar mevcuttur.
Hastanın kan plazmasının düşük moleküler ağırlığa sahip fraksiyonunun, kanının uzaklaştırılmak istenen bileşene uygun bir filtreden tıbbi bir cihaz vasıtası ile geçirilmek sureti ile diğer kan bileşenlerinden ayrıldığı; plazma fraksiyonunun uzaklaşştırıldığı ve yerine albumin ve bikarbonat tamponlu solüsyon gibi değişim sıvısı verildiği terapötik bir işlemdir.
Hastanın kanındaki kırmızı kan hücrelerinin, kanının tıbbi bir cihazdan geçirilmek sureti ile diğer kan bileşenlerinden ayrılarak uzaklaştırıldığı ve yerine sadece gönüllü vericinin kırmızı kan hücreleri ve kolloid solüsyonunun verildiği terapötik bir işlemdir.
Hastanın kanından, kanının tıbbi bir cihazdan geçirilmek sureti ile trombositlerinin ayrılarak toplandığı ve hastanın kalan kanının kolloid ve/veya kristaloid solüsyon gibi replasman sıvısı eklenerek/eklenmeden tekrar geri verildiği terapötik bir işlemdir.
Hastanın kanından buffy-coat‘un ayrıldığı; fotoreaktif bir bileşenle ultraviyole A ışığına maruz bırakılarak (örn. fisoralen) ekstrakorporeal olarak tedavi edildiği ve ardından aynı işlem esnasında geri verildiği terapötik bir işGlemdir.
Kandan filtre kullanarak bileşenlerini boyutlarına bağlı olarak uzaklaştıran bir sistemdir. Kullanılan filtrenin gözeneklerinin boyutlarına bağlı olarak farklı bileşenler uzaklaştırılabilir. Filtrasyon temelli araçlar terapötik plazmaferez (plazma değişimi, selektif plazma değişimi, double filtrasyon plazmaferezi ~DFPP, kaskad filtrasyon ~ CF, reoferez, lipid aferezi) için kullanılabilir. Daha sonra işlenmesi ya da transfüzyon için plazma toplama maksatlı gönüllü plazmaferez uygulamalarında da kullanılabilir.
Temelinde ?Filtrasyon Selektif Ayırma işlemlerinden olan CF ve DFPP, birer terapötik plazmaferez işlemi olup, birbirinden işleme tabi tutulacak plazmanın filtre veya santrifüj ile ayrılmasına göre farklılık gösterir. Plazma filtre ile ayrılırsa işlem DFPP, santrifüj ile ayrılırsa CF olarak adlandırılır. Etki olarak birbirlerine yakın olmakla beraber hasta ihtiyacına ve/veya endikasyona ve/veya teknik ve aferez merkezi cihaz altyapısına göre uygun olan metot kullanılabilir.
Hastanın kanından ayrılmış plazmasını, kan reolojisini olumsuz etkilediği düşünülen bileşenleri (fibrinojen, fibronektin, vWF, dolaGımdaki immün-kompleksler, LDL gibi) uzaklaştırmak/arındırmak için tıbbi bir cihazdan geçirmek sureti ile tekrar dolaşıma döndürüldüğü terapötik bir işlemdir.
Hastanın kanından ayrılmış plazmasını, uzaklaştırılmak istenen virüse uygun bir filtreden tıbbi bir cihaz vasıtası ile geçirmek sureti ile dolaşımdaki virüs yükünün azaltıldığı ve tekrar dolaşıma döndürüldüğü terapötik bir işlemdir.
Hastanın kanından ayrılmış plazmasını, immunoglobulinlerini uzaklaştırmak için tıbbi bir cihazdan geçirmek sureti ile aktif bileşenine (örn. stafilokok protein A, poliklonal antikorlar , triptofan &fenilalenin immobilize polivinilalkol jel) spesifik olarak bağlayarak uzaklaşştırma kapasitesi olan bir işlemdir.
Hastanın kanından ayrılmış plazmasını, immunoglobulinleri dışındaki unsurları (örn. pro/antiinflamatuvarlar, bilirubin) uzaklaştırmak için tıbbi bir cihazdan geçirmek sureti ile aktif bileşenine (örn. stiren divinilbenzen kopolimer, stirenik polimer) spesifik olarak bağlayarak uzaklaştırma kapasitesi olan bir işlemdir.
Hastanın kanının, hastalığa sebep olduğu veya rol oynadığı düşünülen aktifleşmiş lökositlerinin (granülosit, monosit, lenfosit) ve gerektiğinde trombositlerinin tıbbi bir cihazdan (örn. selüloz asetat boncuk ya da silindirik dokumasız polyester kumaşdan mamul kolondan) geçirilmek sureti ile diğer kan bileşenlerinden adezyon ve/veya filtrasyon yöntemi ile ayrılarak uzaklaştırıldığı terapötik bir işlemdir.

MİYELODİSPLASTİK SENDROM (MDS)


• Kemik iliğinde kan hücrelerinin olgunlaşamaması ve anormalliğini ifade eder. Kan hücrelerinin sayısal azlığı ve kalite bozukluğu ile karakterizedir.
• Kan yapımında azalma sonucu kansızlık (anemi) gelişir. Bazı alt gruplarda lösemiye dönüşüm olur.
• Görülme sıklığı yılda 100.000 kişi 22-45 civarındadır. İleri yaşta görülme sıklığı artar.
• Sebebi tam olarak bilinmemektedir.
• Genetik (5, 7, 8, 11, 12 ve 20. kromozomlarda kopma veya kırılma), çevresel faktörler (boya sanayi ve ayakkabıcılıkta sık kullanılan benzen), kimyasal ve fiziksel ajanlar (alkol, kurşun zehirlenmesi, tüberküloz ilaçları), radyasyon, kemoterapi ilaçları, romatizmal hastalıklar ve ileri yaş başlıca risk faktörleridir.
• Kansızlığa bağlı halsizlik ve yorgunluk sık görülür. Enfeksiyonlara eğilim artmıştır. Vücudun değişik yerlerinde ciltte kanama odakları görülebilir. Eklem ağrıları ve ateş olabilir.
• Kemik iliği aspirasyon ve biopsisi örneklerinin hematoloji ve patoloji uzmanları tarafından incelenmesi ve kemik iliği materyalinin genetik uzmanları tarafından analizi sonrası tanı konur.
• Hastalığın seyri alt gruplarına göre değişkenlik gösterir. Bazılarında belirtiler hafif olup tedaviye gerek olmayabilir. Bazılarında ise blast artışı var olup akut lösemiye dönüşüm riski n edeniyle acil ve yoğun tedavi gerekir. Enfeksiyon hasta kayıplarının başlıca nedenlerinden biridir. Ülkemizde dünya standartlarında MDS yönetimi yapan merkezler mevcuttur.
• Tedavi alt gruplara göre değişkenlik gösterir. Ka n transfüzyonu, büyüme faktörleri (Eritropoietin), beyaz küreleri uyaran ilaçlar (G-CSF), kemoterapi, hipometile edici ilaçlar (azasitidin, desitabin) immünmodülatör ilaçlar (lenalidomit) ve kök hücre nakli başlıca seçeneklerdir.
• Kemik iliği nakli önemli tedavi seçeneklerinden biridir. HLA doku grubu uyumlu kardeş veya akraba olmayan vericiden kök hücre nakli tam şifa sağlayabilir. Uygun hastaya uygun zamanda yapıldığında yaşam kurtarıcı olabilir.
• Miyelodisplastik Sendrom’da klinik araştırmalar hastaların hem yeni ilaçlara erişimini sağlamakta hem de hastalara umut ışığı olmaktadır. Bu nedenle klinik araştırmalara katılım teşvik edilmelidir.
• Hasta ve yakınlarının MDS hastalığı, psikoonkoloji, beslenme, kişisel bakım ve hijyen, enfeksiyondan korunma, ilaçlar ve yan etkileri, rehabilita syon, palyatif bakım, sosyal hizmet ve destek, kan ürünleri ve klinik ilaç araştırmaları konusunda bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi yaşam kalitesi ve yaşam süresini iyileştirmektedir.

MUCİZE SIVI “KAN”


Kan vücutta dolaşan bir sıvıdır. Dokulara oksijen ve nütrisyenel desteği taşır ve dokulardan atık ürünleri alır. Kan çeşitli komponentlerden oluşur. Dolaşımdaki kan “Tam Kan” olarak adlandırılır. Tam Kan; eritrosit ve plazmadan oluşur. Diğer spesifik ürünler bunlardan elde edilir.
Eritrosit (alyuvarlar), Lökosit (akyuvarlar), Trombosit (kan pulcuğu) ve Plazma.
Ortalama, bir erişkin dolaşımında yaklaşık 5 litre kana sahiptir. Total kan volümü vücut kitlesi ile hesaplanır. Vucut kitlesi ne kadar büyük ise kan hacmi de o kadar fazladır.
Kandaki hücrelerin çoğunluğu eritrositlerdir. Eritrositler hemoglobin içerir. Hemoglobin kana kırmızı rengi veren bir proteindir. Eritrositler vücutta dolaşır, dokulara oksijen taşır ve akciğerden karbondioksit atılmasını sağlar. Eritrositlerin temel rolü oksijen transportu ile organların hasar görmesini engellemektir.
Eritrositlerde bulunan hemoglobin (Hb) molekülünün primer görevi; akciğerlerden dokulara oksijen taşımak ve dokulardaki karbondioksiti akciğerlere taşımaktır. Hemoglobinin bu görevi organ ve dokuların fonksiyonlarını yapabilmeleri için hayati öneme sahiptir.
Trombositler vücutta bulunan renksiz, düzensiz şekilde cisimciklerdir. Trombositlerin primer rolü yaralanan damar duvarında kan pıhtısı oluşturarak kanamayı önlemek veya durdurmaktır. Trombositler kan pıhtılaşması ve yara iyileşmesinde görev alırlar.
Lökositler vücutta dolaşırlar ve bakteri ve virüslere karşı korurlar. Farklı tipleri vardır: Granülosit, makrofaj ve lenfositler gibi. Bunların hepsinin farklı görevleri vardır. Temel olarak bağışıklık sisteminde önemli görev yaparlar.
Plazma bir protein-tuz solüsyonudur. Diğer kan komponentleri için taşıma medyumu görevi yapar. Plazma %90’ını sudan oluşan berrak renkli bir sıvıdır. Plazma pıhtılaşmaya, enfeksiyonla savaşa, kan basıncının idamesine ve vücut bağışıklığına yardım eder. Mineraller içerir (örnek; sodyum ve potasyum).
• Kan grupları, kan grubu antijenleri olarak adlandırlan yapıların eritrosit (alyuvarlar) yüzeyinde bulunup bulunmasına göre isimlendirilir. Kan grupları ırk, etnik grup, kişi ve cinsiyet farklılıkları gösterebilirler. Uluslararası Kan Transfüzyon Derneği tarafından 29 kan grup sistemini içine alan 600‘den fazla antijenik yapı tariflenmiştir. A, B, AB, O ve D klinik olarak önemli ve halk arasında daha sık bilinen kan grubu antijenlerdir. Bu 29 kan grubu sistemi içinde; ABO, Rh, MNS, P, Rh, Lutheren (Lu), KELL (Kel) , Lewis (Le), Duffy (Fy), Kidd (Jk), Diego (DI) örnek olarak verilebilir. Bunlar dışında Le, Lua, Lub, M, N, S, U K, k, Kpa, Jka, Jkb, Jsb, Fy, I, P1, P gibi çok sayıda kan grubu antijeni vardır. • Rh (Rhesus) kan grubu sistemi ABO sisteminden sonra ikinci en önemli kan grubu sistemidir. Güncel olarak 5 major antijen “D, C, E, c, e” dir. “Rh pozitif (Rh+)” = D antijen pozitif ve “Rh-negatif (Rh-)” D antijeninin yokluğunu ifade eder.
Herkes kendi kan grubundan kan veya kan ürünü almalıdır. Örnek A grubu A grubundan, AB grubu AB grubundan kan almalıdır. Rh (+) bir kişi hem Rh (-) hem de Rh (+) kan alabilir ancak Rh (-) kişi mutlaka Rh (-) kan almalıdır.
Rh negatif kişi mutlaka Rh (-) kan almalıdır. Özellikle Rh (-) anne adaylarına Rh (+) kan vermekten kaçınmak lazım. Bebekte önemli sorunlara yol açabilir. Rh Faktöründen emin değilsek Rh (-) kan ürünü transfüze edilmelidir.

SORULARLA “KAN BAĞIŞI“


• Vericinin sağlıklı olup olmadığı değerlendirilir ve vücut ısısı (ateş) ve kan Hb düzeyi ölçülür. Hemşire intravenöz bir iğne aracılığıyla bir plastik torbaya kanı toplar. Bu işlem yaklaşık 10-12 dakika sürer. Kan bağışı için kullanılan tüm aletler tek kullanımlıktır. Sadece bir verici için kullanılır ve ondan sonra atılırlar.
• Yaş: 18 ile 65 yaş arası • Sağlık durumu: iyi, • Vucut Ağırlığı: 50 kg'ın üzeri, • Vücut ısısı: 37,5 oC'nin altı, • Kan Basıncı: 180/100 mm Hg'nın altı, • Nabız: düzenli ve dakikada 50 ile 100 arası, • Hemoglobin düzeyi: yeterli (erkeklerde 13,5 g/dL ve kadınlarda 12,5 g/dL'nin üzerinde) olması, • Bulaşıcı ciddi bir hastalığı olmayan
• Öncelikle kendisi onay vermeyen kişi kan bağışçısı olamaz. Bağış işlemlerine eşlik eden riskler anlatılır, verici bilgilendirilir ve onayı alınır. Kişide kan nakli ile bulaşabilen bir enfeksiyon tespit edilirse verici olamaz. Cinsel yaşamı bulaşıcı hastalıklar yönünden yüksek risk oluşturan kişiler gönüllü verici olamaz.
Bu sizde tespit edilen duruma göre değişir. Bazı durumlarda ömür boyu kan vermemeniz gerekirken bazı durumlarda belli bir zaman geçmesi gerekmektedir.
İlaçların kendisi genel olarak bağış için engel oluşturmaz. Teratojenik etkisi kanıtlanmış ilaçları kullanan bağışçılar, ilacın farmakokinetik özelliklerine uygun süre boyunca reddedilmelidir. Kullandığınız ilacı doktorunuza bildirmeniz yeterlidir, uygunluk durumu doktor tarafından değerlendirilecektir.
BCG, sarıhumma, kızamıkçık, kızamık, poliomyelit, kabakulak, canlı zayıflatılmış tifo aşısı, canlı zayıflatılmış kolera aşısı olanlar 4 hafta süre ile (geçici olarak) bağışçı olamazlar.
Adaylar önce genel sağlık kontrolünden geçirilir. Genel sağlık durumu uygun olanlara HLA denilen doku grubu tayini ve bir takım kan testleri yapılır.
Kök hücre vericisi olmanın insan sağlığı üzerine olumsuz önemli riski bulunmamaktadır.
Evet. Verici kişisel bilgileri korunması yasal zorunluluktur. Bağışçının kimliği, sağlık durumu ve test sonuçları tamamen gizli tutulmaktadır. Bende bir sorun çıkarsa duyulur mu diye korkmaya, bu nedenle verici olmaktan çekinmeye gerek yoktur.
Aferez seçici olarak istenen kan kısmını daha rasyonel toplamak için makinaların kullanılması işlemidir. Spesifik kan komponenti seçilir ve otomatik olarak makine tarafından ayırım yapılır. Gerekli olmayan kan komponenti vericiye geri verilir. Bu şekilde kan kaynakları daha ekonomik kullanılmış olmaktadır. Aferez yönteminin avantajı nispeten büyük miktarlarda kan komponentini selektif olarak toplamasıdır.
Kan ürünleri ülkemizde çoğu zaman daha güvenli diye yakın akrabalardan temin edilmek istenir. Tam aksine bu durumun bazı önemli sakıncaları var. Yakın akrabalardan yapılan kan nakillerinde ölümcül bir komplikasyon olan “transfüzyon ilişkili graft versus host hastalığı” daha sık görülmektedir. Bu nedenle yakın akrabalardan kan almak yerine yakın akrabaların Türk Kızılayı ve Bölge kan merkezlerine düzenli kan bağışında bulunmalarını tavsiye ediyoruz. Böylece Kızılay aracılığıyla sadece kendi hastalarına değil ihtiyacı olan her hastaya kan ürünleri sağlıklı ulaştırılmış olacaktır.
Transfüzyon ilişkili Graft Versus Host Hastalığı kan naklinin nadir görülen, fakat ortaya çıktığında %90 oranında ölümle sonuçlanabilen bir komplikasyonudur. Özellikle yakın akrabalardan alınıp yakın akrabaya verilen tam kan, eritrosit veya trombosit ürünleri bu duruma neden olabilir. Klinik tablo transfüzyondan 1-4 hafta sonra başlar ve ateş, cilt döküntüleri, karaciğer testlerinde bozukluk, sarılık ve kanlı ishal ile kendini gösterir.
Transfüzyonla ilişkili graft versus host hastalığını önlemek için yakın akrabalardan kan alınmaması veya alınan kan ürünleri mutlaka ışınlanmalı. Ülkemizde her sağlık merkezinde kan ışınlama aletinin olmadığı da göz önüne alındığında yakın akrabalardan zorunlu olmadıkça kan nakli yapılmaması daha sağlıklıdır. Vatandaşları sorumlu bir birey olarak Türk Kızılayına kan bağışında bulunmaya davet ediyorum.
Kan vermenin verici için önemli bir risk oluşturmadığını tam tersine sağlıklı yaşam için de gerekli olduğunun altını çizmek isterim.

“KÖK HÜCRE”; MUCİZENİN YENİ ADI…


• Günümüzde etkinliği kanıtlanmış ve klinik kullanımda olan 3 kök hücre kaynağı vardır: Bunlar; 1) Kemik iliği 2) Periferik kan 3) Göbek kordon kanıdır. Güncel olarak periferik kök hücre daha sık kullanılmaktadır.
Doku grubu (HLA) tam uyumlu vericiden hastaya kök hücre naklidir. Verici hastanın bir kardeşi, akrabası veya akrabası olmayan bir kişi olabilir.
Hastanın kendinden yapılan nakil türüdür. Lenfoma, multipl myeloma gibi kanserli olgularda hastanın kendi kök hücresini toplayıp yüksek doz kemoterapi ve/veya ışın tedavisi verdikten sonraya hastaya daha önceden toplanan kök hücresi geri verme işlemidir.
Kemik iliğinden toplanan kök hücrelerle yapılan nakil işlemidir.
Göbek kordon kanından toplanan kök hücrelerle yapılan nakil işlemidir.
Periferik dolaşan kandan toplanan kök hücrelerle yapılan nakil işlemidir.
Kök hücre toplama işlemi ameliyathane veya aferez merkezlerinde yapılmaktadır.
• Kök hücre nakli ihtiyacı olan bir hastanın önce kardeşleri ve akrabaları doku grubu uyumu açısından araştırılır. Eğer hastanın doku grubu uygun kardeş veya akraba vericisi yok ise, o zaman kemik iliği doku bilgi bankalarında uygun başka bir verici olup olmadığı araştırılır. Buralarda kök hücreler değil, verici bilgileri saklanmaktadır. • Kök hücre nakli gereken hastaların en kısa sürede ve en yüksek nitelikte tedavi olma şansı, gönüllü verici havuzunun artırılması ile mümkündür. Bu şekilde nakil için bekleyen hasta sayısı ve ölümler azaltılabilir. • Burada amaç akraba olmayan vericilere ait HLA tiplendirmelerinin sonuçlarının kök hücre nakli ihtiyacı olan hastaların takip edildiği merkezlere bilgi sağlamak ve ilgili hekimlerin bu bilgiye kolayca erişilebilir hale getirmektir.
• Ameliyathanede vericinin kemik iliğinden, anestezi altında, özel iğnelerle toplanabilir. • Aferez merkezinde dolaşan periferik kanda bulunan kök hücreler ise aferez cihazı dediğimiz özel bir aygıt ile damardan toplanabilir. Burada, kişi sadece bir süre, kan verir gibi, kolundan bir serum seti takılarak, istirahat pozisyonunda uzanır. Acı veya sıkıntı vermez, kolay bir işlemdir. İşlemden önce vericilere bir süre cilt altından dolaşan kandaki kök hücre sayısını arttırmak amacı ile bir aşı yapılır. Ameliyathane koşulları gerekmez.
Vücutta dolaşan kandan kök hücrelerin alınıp, geri kalan kısmının vericiye veya hasataya geri verilme işlemidir. Yani verici kanından (allojenik) veya hasta kendi kanından (otolog) kök hücrelerin toplanması işlemidir.
• Ameliyathane şartlarında kemik iliğinden kök hücre toplanıyorsa bu işlem yaklaşık 1 saat sürer. İşlem sonrası 1 gün istirahat ve gözlem altında tutulması yeterlidir. • Aferez ünitesinde ise aferez cihazı adı verilen makineler ile tam otomatik yöntemle yapılır. Yaklaşık 3–4 saat süren bir işlemdir. İşlem sonrası verici birkaç saat gözlemlenir. Ondan sonra istirahat gerekmez.
Yaklaşık 1–2 gün sürer. Sağlıklı vericilerden sıklıkla 1 günde yeterli miktarda kök hücre toplamak mümkündür. Ancak, hastalardan topladığımız otolog kök hücre ise hastanın daha once aldığı tedaviler, yaşı ve hastalığı ile ilgili durumlarla ilgili olarak bazen bir kaç gün sürebilir. Otolog kök hücre toplama işlemi %10 olguda başarısızlıkla da sonuçlanabilir.
Aferez ile kök hücre toplama işlemi donör (bağışçı) için son derece konforlu koşullarda yapılabilmektedir. Anestezi ya da ameliyat gerektirmeyen bu yöntem hasta veya verici televizyon veya film seyrederken hatta yakınları ile sohbet ederken uygulanabilmektedir.
Bu yöntemim hasta ve/veya vericiye yan etkisi yok denecek kadar azdır.
• Dünyada yılda 60.000 civarı kök hücre nakilleri yapılmaktadır. Bunların 25.000'den fazlası allojenik nakillerdir ve bunlarında yaklaşık %45-60'ı akraba dışı vericilerden yapılan nakilllerdir. • Ülkemizde son 10 yıl içerisinde merkez sayısı ve nakil sayısı hızla artış göstermektedir.
• Akraba ve akraba dışı vericilerden yapılan nakillerin sonuçları benzerdir. Ancak öncelik önce akraba sonra akraba dışı vericiyi bu amaçla değerlendirmektir.
• Toplumdaki çekirdek aile genişliğine göre hastaların yaklaşık % 25-30 ’u HLA tam uyumlu kardeş vericiye sahiptir. Geri kalan hastalar ise akraba dışı vericiye muhtaçdır.
• Günümüzde uluslararası kök hücre veri tabanındaki gönüllü vericilerin sayısı 20 milyon kişiyi aşmıştır. Bir kişinin HLA tam uyumlu akraba olmayan bir verici bulabilme şansı % 10-70 arasında değişmektedir. Etnik bir azınlığa mensup bir kişinin uygun vericisi bulabilmesi ise % 10’dan azdır. • Akraba dışı gönüllü verici bulma şansı etnik özelliklere ve HLA gruplarının sıklığına göre değişkenlik göstermektedir. Bu bağlamda, her etnik gruba ait kemik iliği bankaları ayrı bir önem arz etmektedir. Çünkü kendi etnik grubundan doku grubu uyumlu verici bulma şansı artmaktadır. • Uygun vericinin bulunması belirli bir de zaman almaktadır. Bu süre yaklaşık 2-9 ay arasında değişmektedir. Bu süre bazı hastalar için beklenemeyecek kadar uzun olabilmektedir. Bu nedenle her toplum kendi bankasını oluşturmalıdır.
Verici olmadan önce adaylar sağlık kontrolünden geçirilir. Genel sağlık durumu uygun ise HLA dediğimiz doku grubu tayini yapılır. Birden fazla doku grubu uygun verici bulunur ise vericinin diğer özelliklerine bakıyoruz. Yaşı daha küçük olan, ABO kan grubu uyumlu olan, erkek, sitomegalovirus (CMV) infeksiyonu geçirmemiş (negatif) vericileri tercih ediyoruz. Ancak önceliğimiz HLA doku grubu uyumluluğudur.
• Teknolojik olarak çok gelişmiş moleküler yöntemlerle DNA düzeyinde HLA tiplemesi yapılmalıdır. Doku grubu tam uyumlu denildiğinde HLA-A, B, Cw, DR ve DQ tiplerinin tam uyumlu olması kast edilmektedir. Aile içinde 6/6 uyum (HLA-A, B ve DR) akraba dışında ise 8/8 veya 10/10 (HLA-A, B, C, DR ve DQ) uyumu tam uyumlu olarak adlandırılmaktadır. • Doku grubu tam uyumluluğu önemlidir. Çünkü uyumsuzluk varlığında nakil edilen dokunun reddedilme riski ve graft versus host hastalığı denilen verilen hücrelerin alıcıdaki belirli hedef organlara saldırarak harap etmesi gibi istenmeyen durumların gelişme riski artmaktadır. Bunlar nakil başarısını kısıtlayan önemli faktörlerdir.
• Tercih edilen HLA doku grubu uyumlu kardeş veya akrabadan nakil yapmaktır. Aksi durumda alternatif vericilerden nakil yapılması gündeme gelmelidir. Bu amaçla önce HLA uyumlu akraba dışı kemik iliği verici taraması ve kordon kanı taraması yapılır. Erişkinlerde akraba dışı verici yoksa akraba dışı kordon kanı araştırılır. Bu kaynakların hepsi tüketildiğinde alternatif kök hücre kaynağı olarak aile içi HLA uyumsuz veya haploidentik kök hücre nakilleri yapılabilir. Günümüzde bilimsel süreç bu şekilde olmalıdır. Bu sıralama nakil başarısına etki etmektedir.
• Uygun ilik bulunamadığı durumlarda ve/veya uygun donör için araştırmanın yapıldığı yaklaşık 2-4 aylık süre içerisinde olabilecek olumsuz gelişmelerin önlenebilmesi amacı ile nisbeten daha kolay elde edilebilecek kök hücre kaynağı araştırılmalıdır. Bu nedenle tekrarlama riski yüksek olan, özellikle akut lösemili hastalarda alternatif verici arayışına gidilmelidir. Bu durumda haploidentik veya doku grubu uyumsuz dediğimiz nakiller önemli bir seçenek olarak karşımızda durmaktadır. Yüksek riskli hastalar için haplotip özdeş aile içi bireyler donör olarak kabul edilmektedir. Bu durumda aile içi bireylerin ileri düzey moleküler yöntemlerle HLA doku tiplemesi yapılarak HLA özdeşliğinin araştırılması ve KIR ligand uyumsuzluğunun değerlendirilmesi gerekmektedir.
• Doku grubu uyumlu donör sözüyle doku gruplarının tam uyumunu kastediyoruz. Haploidentik nakil ise doku grupları çok uymasa da nakil yapabilme şansımız olan donör anlamına geliyor. Böylece hastaların %90'dan fazlasına verici bulunabilmektedir. Bu bağlamda önemli bir kaynaktır.
• Uyumsuz nakiller hastalığı tekrarlayan veya tedaviye yanıt vermeyen hastalarımız için umut olabilir. • Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bugüne kadar çok az sayıda hastaya yapılmıştır. Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi kök hücre nakli merkezinde de yüksek riskli olup tedavisinde zamanla yarıştığımız hastalar için özel bir tedavi protokolü geliştirdik. Bu protokol çerçevesinde hastalığı tekrarlayan veya tedaviye cevap vermeyen, doku grubu uyumlu kardeş veya akraba dışı vericisi ve göbek kordon kanı olmayan hastalarımıza aile içi uyumsuz vericiden nakil yapıyoruz. Bir süredir merkezimizde takip ettiğimiz akut lösemi hastalarına uyguladığımız bu tedavinin ön sonuçlarının umut vaat ettiğini söyleyebilirim. Bu bağlamda yeni umut olarak görüyorum.
• Günümüzde haploidentik nakil sonuçları akraba dışı nakillerdeki kadar iyi. 1980’li yıllarda kısmi HLA uyumsuz nakiller denenmiş ve 1990'lı yıllara kadar haploidentik kök hücre nakillerinin başarısı sınırlı kalmıştır. Ancak, son 10 yıla sağlanan teknolojik yenilikler ve tıptaki pek çok gelişme ile günümüzde haploidentik kök hücre nakli sonuçları, akraba olmayan vericiden yapılan nakillere yakın veya eşdeğer özellikler göstermektedir. Hastalığın evresi ve lösemi tipine bağlı olarak %50'leri aşan başarı oranları bildirilmektedir.
• Doku grubu tam uyumlu donörü olmayan hastalar için iyi bir alternatiftir. Yüksek riskli ve acil durumlarda daha çabuk temin edilebilen bu donörlerden yararlanmak gerekebilir. Bu nakiller yüksek riskli, nitelikli işlemlerdir. Bu konuda deneyimli merkezlerde klinik araştırma ve geliştirme kapsamında yapılmalıdır. Bu kapsamda yapılır ise başarı oranlarının daha yüksek olduğunu söyleyebilirim.
• Bu nakiller yüksek riskli nakillerdir. Nakil sonrası istenmeyen durumlarla karşılaşma riski bu grupta daha yüksektir. En önemli dezavantajları doku reddi, graft versus host hastalığı ve enfeksiyon riskinin daha fazla olmasıdır. Ancak son yıllarda tıptaki büyük gelişmeler ile nakil öncesi ve nakil sonrası kök hücreleri belli işlemlerden geçirerek bu riskleri azaltıyoruz. İnfeksiyonlardan korunma için de çok sıkı önleyici tedbirler alıyoruz.
• Kök hücre nakli, sorunların bittiği anlamına gelmiyor,''nakil sonrası da en az nakil süreci kadar önemli.” Nakil sonrasında yakın takip ve gerektiğinde acil müdahale de büyük önem taşıyor. Nakil yapılan olguların nakil ekibi tarafından uzun yıllar takip edilmesi gerekir. Bu süreçte hasta, nakil ekibi ve hastanenin ilgili diğer birimlerinin uyumu ve desteği çok önemli. Aksi takdirde bu hastalar aylar, yıllar sonra bile ciddi problemlerle karşılaşabilir. • Bu bağlamda çok yakın takip ve gerektiğinde acil müdahale çok önemlidir. Nakil ile her şeyin düzeleceği inancı da umut tacirliği olur ve bu inanış yanlıştır. Bu bağlamda nakil ekibi- hastane- hasta- hasta yakını dörtgeninde ki herkes hep beraber uzun bir yolculuğa çıkıldığının farkında olmalıdır.
• Kök hücre nakli, sorunların bittiği anlamına gelmiyor,''nakil sonrası da en az nakil süreci kadar önemli.” Nakil sonrasında yakın takip ve gerektiğinde acil müdahale de büyük önem taşıyor. Nakil yapılan olguların nakil ekibi tarafından uzun yıllar takip edilmesi gerekir. Bu süreçte hasta, nakil ekibi ve hastanenin ilgili diğer birimlerinin uyumu ve desteği çok önemli. Aksi takdirde bu hastalar aylar, yıllar sonra bile ciddi problemlerle karşılaşabilir. • Bu bağlamda çok yakın takip ve gerektiğinde acil müdahale çok önemlidir. Nakil ile her şeyin düzeleceği inancı da umut tacirliği olur ve bu inanış yanlıştır. Bu bağlamda nakil ekibi- hastane- hasta- hasta yakını dörtgeninde ki herkes hep beraber uzun bir yolculuğa çıkıldığının farkında olmalıdır.
• Haploidentik kök hücre nakli yüksek riskli akut lösemilerde zaman kaybetmeden düşünülmesi gereken bir tedavi seçeneğidir. Hastaya doku grubu tam uyumlu donör bulunamaması halinde, kısmi uyumlu donörden yapılacak nakil ile herkese nakil şansı sunulmuş olacaktır. Bu şekilde kimse donörsüz kalmayacak ve yurtdışından kemik iliği bankalarından donör temin edememe riski azalmış olacaktır.
• Kök hücre tedavileri kanser tedavisinde çok önemli bir umuttur. Gelişen teknoloji ve artan bilgi düzeyi parelel olarak kanser kök hücresine yönelik tedaviler, hücresel tedavi ürünleri, tümör aşıları ve hematopoetik kök hücre nakli gibi bir çok tedavi yöntemi konusunda her gün çok önemli gelişmeler olmaktadır. Gelecek kök hücreler ve genetik üzerine olacaktır. Hastalıktan ziyade hasta bazlı tedaviler gündemde olacaktır.
Çalışmalar bu konuda çok hızla ilerlemekte. Kanser dışı bir çok hastalık kök hücre ile tedavi edilecek. Bu bağlamda ”Kök hücre gelecek, kök hücre bir umuttur” diyorum.
• Başlıca akut myeloblastik lösemi (AML), akut lenfoblastik lösemi (ALL), non-Hodgkin lenfoma (NHL), Hodgkin lenfoma, multiple myeloma, myelodisplastik sendrom (MDS), kronik myelositik lösemi (KML), kronik lenfositik lösemi (KLL) tedavisinde kullanılmaktadır. • Bu kanserler dışında kemik iliği yetmezlikleri, aplastik anemi, paroksismal nocturnal hemoglobiüri (PNH), akdeniz anemisi olarak bilinen talasemiler, bağışıklık yetmezliği durumları ve kalıtsal metabolik hastalıklarda tamamen iyileşme sağlanabilir.
Evet. Kanser tedavi edilebilir bir hastalıktır. Bir taraftan kanser tedavi edilirken diğer taraftan kanseri önleyici girişimler de hayata geçirilmelidir. Güncel tedavi yöntemleri ile kan kanserlerinde uzun süreli yaşam %50'lere, lenf bezi kanserlerinde %90'lara ve kemik iliği kanserlerinde %60'lara kadar çıkmıştır. Yaşam boyu da tekrarlamayabilir.
Mucize değil ama çok tipik olmayan davranış şekilleri görülebiliyor. Buda kanseri ilginç ve farklı kılan bir durum. Biz kanserle uğraşan hekimlerin elinde ilahi bir güç yok sadece hekimlik sanatını iyi uygulayıp gerisini seyrediyoruz. Yani elimizde sihirli bir değnek yok. Sadece bazı şeylere vesile oluyoruz diyebilirim.
Hayır. Hastalarıma kanser tedavisi sürdüğü sürece kendilerini kısa süreli olarak izole etmelerini öneriyorum. Ancak tedavinin etkisi geçtikten sonra tam gün çalışmalarını ve normal yaşamlarına dönmelerini öneriyorum. Bu şekilde tedavi sürecinin daha olumlu seyrettiğini söyleyebilir
Psikolojik destek ilaç veya ışın tedavisi kadar önemli. Bu durumda hasta daha umutlu yaşamakta. Kanser tanısı sırasında ölüm duygusunu yaşayan insanlar bu şekilde dünyaya ve tedaviye daha sıkı bağlanıyor. Dünyayla psikolojik bağlarını güçlendirip o zamana kadarki çatışmalarını aşıp ilgilerini canlı tutabiliyorlar. Böylece günlük yaşamdan kopmamaları sağlanıyor. Bu süreçlerin hepsi bağışıklık sistemini güçlendirmekte, tedaviye uyumu artırmakta, tedavinin başarısını artırmakta ve sonuçta kanseri yenmekte önemli olmaktadır.
Hayır. Türkiye Dinayet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığının basın açıklamasında "Yetişkinin kendi bünyesinden alınan kök hücrelerle yapılan çalışmaların bir sakıncası olmadığı" ifade edilmektedir.
• Dünyada yılda 60.000 civarı kök hücre nakilleri yapılmaktadır. Bunların 25.000'den fazlası allojenik nakillerdir ve bunlarında yaklaşık %45-60'ı akraba dışı vericilerden yapılan nakilllerdir. • Türkiye’de en az yurt dışındaki kadar başarılı nakiller yapılmaktadır. Son 10 yıl içerisinde merkez sayısı 5-6 kat nakil sayısı ise 10 kat artış göstermiştir. Ancak gelişmiş ülkelerde milyonlara ulaşan kayıtlı gönüllü verici sayısı Türkiye’de sadece 40 binler civarındadır. Bu durum, kardeşi olmayan, diğer akrabalarından da uygun verici bulamayan hastaların tedavi şansını azaltmaktadır. Avrupa ülkelerinde akraba dışı vericilerden yapılan kemik iliği nakli oranı %50’i bulurken bu oran Türkiye’de %5 gibi düşük bir orandadır. Akraba dışı nakil sayısı henüz istenilen düzeyde değildir. Bu nedenle kök hücre ve doku bilgi bankası bir ihtiyaçtır.
Bakanlığın teşvik edici uygulamaları ile Türkiye’de son 10 yıl içinde nakil sorunu hızla arzulanan düzeylerde çözülmektedir. Gerek nakil sayısı gerek ise yatak sayısı bakımından çok büyük mesafe alınmıştır. Artık yurt dışından önemli sayıda hasta nakil olmak için Türkiyeye gelmektedir. Hatta yurt dışında kemik iliği nakli merkezleri kurulması ve nakillerin yapılması için Türkiye’de eğitimler verilmektedir.
Kanser tedavisinde amaç ya yaşam süresini uzatmak ya da yaşam kalitesini artırmaktır. Ancak amaç her ne olursa olsun evrensel prensip önce zarar vermemektir. Bu nedenle kök hücre nakli her hasta için tek çare değil çarelerden biridir. Her hastayı ve hastalığı ayrı düşünmek gereklidir.
• İnsan hayatı ile uğraşmak işimizin zor yanı. Özellikle kan kanserleri, kemik iliği kanserleri, lenf bezi kanserleri, kemik iliği nakli ve kök hücre ile uğraşıyorsanız çok yüksek riskli ve nitelikli işler yapıyorsunuz demektir. Bir başka pencereden bakıldığında hastanın yaşamına etki ediyorsunuz demektir. Bu çok önemli ve önemli olduğu kadar da ciddi bir sorumluluktur. Verdiğiniz kararın sonuçları uç noktalardadır. Bu bağlamda Hematolog olmak belli bir süre sonra bir yaşam tarzı haline geliyor. • Öte yandan hematolog olabilmek için öncelikle tıpta uzmanlık sınavını kazanarak 5 yıl sonunda İç Hastalıkları Uzmanı olmak ve sonrasında da en az 3 yıl Hematoloji yan dal ihtisası yaparak “hematolog” olmak gerekiyor yani mesleğe başlamak için zor ve uzun bir yoldan geçmek gerekiyor. Bununla da kalmıyor ömür boyu hastalıkların tedavisine, hastalara, yeni gelişmelere adanmış yıllar size bekliyor. Bu nedenle bunu gerçekten isteyen ve gönül veren kişiler hematolog olmayı tercih ediyor.
İnaçlı ve sabırla tedbirini alarak mayınlı tarlada yürümeye benzetiyorum. Çünkü kanser literatür takip etmiyor, kitap okumuyor. Bu nedenle çok farklı seyir ve davranış gösterebiliyor. Burada da hekimlik sanatı ön plana çıkıyor diye düşünüyorum. Hekimleri de sanatçı gibi görüyorum. İnançlı bir hasta, ilgili aile/eş/dost ve sanatçı hekim/sağlık ekibi üçlüsünün bu süreç içinde uyumu çok önemlidir.
• Bireyselleştirilmiş tedavi daha güvenli ve daha etkin tedavilerin bilimsel olarak hastanın bireysel gereksinimine göre düzenlenerek uygulanmasıdır. Tümör aşıları kanser hücrelerinin yüzeylerindeki antijenik yapıların immün sisteme tanıtılması ve bu sayede immün sistemin uyarılması esasına dayanır. Bu şekilde bağışıklık sisteminin kanser hücrelerini öldürmesi kolaylaşır. Avustralya, Avrupa, Asya ve Amerika’da seçkin üniversitelerde çok yoğun bir şekilde kanser aşı çalışmaları devam etmektedir. Tümör aşıları hem kanser tedavisi hem de kanserin önlenmesinde bir umuttur. Çünkü "kök hücre umuttur kök hücre gelecektir".
Bildiğiniz gibi kordon kanı sınırsız kaynaktır. Verici kaybı sorununun olmaması (yaşlanma, adres değişimi, vazgeçme, tıbbi komplikasyonlar), hızlı temin edilebilme, kolay ve emniyetli toplama, verici için risk veya ağrı oluşturmaması, verici reddi riskinin düşük olması ve doku tipi uygunsuzluğunun daha az sorun yaratması (4/6 HLA uyumu için ırk ve etnik önem ve bulunabilirlik) gibi ciddi avantajları var. Uzun yıllar saklanmış kordon kanı ile başarılı kök hücre nakilleri bildirilmiştir. Kordon kanının allojenik amaçlı olarak allojenik kordon kanı bankalarında saklanması bilimsel açıdan desteklenmektedir. Kordon kanı Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlı bir merkezde saklanabilir. Ancak önerilen ücretsiz olarak allojenik amaçlı saklanmasıdır. Böylelikle ihtiyacı olan herkes için hazır bir kaynak edinilmiş olunur.

HEMATOLOJİK KANSERLER:


• Hastaların çoğunda alta yatan sebep saptanamaz. Görülme sıklığında artışı ile ilişkili bazı risk faktörleri tespit edilmiştir. Bunlar kanser ilaçları, radyasyon, ailevi sebepler, immunolojik bozukluklar, bazı viruslar, hematolojik kanserler, genetik ve moleküler bozukluklar sayılabilir.
Kan kanserleri eklem ve kas ağrılarıyla, yüksek ateş, ağız içi ve burun kanamalarıyla ortaya çıkarak haftalar içinde öldürücü olabilir. Akut lösemiler, gürültülü bir tablo ile başlar. Yaygın halsizlik - güçsüzlük vardır. Kansızlığa bağlı halsizlik, yorgunluk, nötrofil sayısında düşüklüğe bağlı ateş ve infeksiyonlar ve trombosit sayısı azlığına bağlı kanamalar görülebilir. Kanamalar sıklıkla cilt bölgesinde görülür. Diş eti kanamaları, burun kanamaları, adet kanamaları, göz kanamaları, idrar yolu kanamaları, mide-barsak kanamaları, beyin kanamaları görülebilir. Beyin kanaması nadir fakat ölümcül olabilir. Kemik ağrıları sıktır.
Evet. Bir taraftan lösemi tedavi edilirken diğer taraftan lösemiyi önleyici girişimler hayata geçirilmelidir. Güncel tedaviler ile lösemilerde uzun süreli yaşam %50-60'lara kadar çıkmıştır. Bazı çocukluk çağı lösemilerinde bu oran %90'lara kadar çıkmaktadır.
Lösemi; aynı tip hastalığa sahip hastalar arasında bile belirgin farklılıkların görüldüğü heterojen bir hastalıktır. Hastaya doğru tedaviyi, doğru dozda ve doğru zamanda vermek bir hedeftir. Bu bağlamda "bireyselleştirilmiş tedavi" dediğimiz daha güvenli, daha etkin ilaç ve tedavilerin hastanın genotipi ve bireysel gereksinimine göre verilmesi amaç olmalıdır.
Gelecek kök hücreler ve genetik üzerine olacaktır. Hastalıktan ziyade hasta bazlı tedaviler gündemde olacaktır. Bireyselleştirilmiş tedaviler söz konusu olacaktır.
Gelecekte lösemiler akıllı tedaviler dediğimiz yöntemle kronik bir hastalık gibi tedavi edilebilecek. Şeker hastalığı gibi, tansiyon yüksekliği gibi tedavi edilebilecek. Tıptaki gelişmeler de bu yönde ilerlemektedir.
Tedavide amaç ya yaşam süresini uzatmak yada yaşam kalitesini artırmaktır. Ancak hastalığın kökeni tespit edip ona yönelik uygulamalar yapmak asıl olandır. Bugün düşündüğümüz nokta herbir kanser türünün ayrı kanser kök hücresi olduğu şeklindedir. Bunları tespit edip kontrol etmek asıl hedef olmalıdır. Yakın gelecekte bunlar mümkün olacaktır. Önümüzdeki süreçte lösemi, lenfoma ve myelomayı şeker hastalığı gibi veya herhangi bir kronik hastalık gibi tedavi etmek mümkün olacaktır.
psikolojik destek lösemi tedavisi kadar önemli. Bu durumda hasta daha umutlu yaşamakta. Lösemi tanısı sırasında ölüm duygusunu yaşayan bir insan bu şekilde dünyaya ve tedaviye daha sıkı bağlanıyor. Dünyayla psikolojik bağlarını güçlendirip o zamana kadarki çatışmalarını aşıp ilgilerini canlı tutabiliyorlar. Bu şekilde Dünyadan kopmamaları sağlanıyor. Bu süreçlerin hepsi immün sistemi güçlendirmekte, tedaviye uyumu artırmakta ve tedavinin başarısını artırmakta ve sonuçta lösemiyi yenmede önemli olmaktadır. Bizde kendi kliniğimizde yıllardır -ihtiyacın dışında- düzenli bir şekilde bu konuda hastaları eğitiyoruz. Ciddi anlamda faydasını gördüğümü söyleyebilirim.
Lösemi tedavisi hasta, aile, hekim üçgeninde çok iyi takım çalışmasını gerektiriyor. Eğitim, farkındalık, psikolojik destek, güven, diyet, infeksiyon kontrolü, kan desteği ve bir çok konuda ortak çalışma ve destek gerektiriyor. Bir nevi tedbirli ve kontrollü bir şekilde mayınlı tarlada yürümeye benzetiyorum. Çünkü lösemiler literatür takip etmiyor, kitap okumuyor. Bu nedenle çok farklı seyir ve davranış gösterebiliyorlar. Bizleri ve bunları da farklı kılan bu. Hastalarıma her ne aşamda olurlarsa olsunlar yaşama sıkı sıkıya bağlanmalarını ve inanmlarını salık veriyorum. Mesleki yaşamımda da bunun olumlu neticelerini gördüm.
Lösemi tedavisi zor ve sıkıntılı süreç ancak sonu aydınlık olabilir. Günümüzde lösemi önemli oranda tedavi edilebilir ve tamamen yenilebilir bir hastalıktır. Her geçen gün tıptaki gelişmeler neticesinde başarı oranı da artmaktadır. Mucize değil de çok tipik olmayan seyirler görülebiliyor. Buda lösemiyi ilginç ve farklı yapan bir durum.
• Lösemide ilk aşama ilaç tedavisidir. Bunun çok iyi yapılması ve erken dönemde hastalığın kontrol edilmesi şarttır. Bu nedenle akut lösemi servislerine ve yataklarına ihtiyaç vardır. Erken aşamada yeterli akut lösemi servisi olmadan kemik iliği nakli yatağı olması çok rasyonel değil. Erken dönemde hastalığı kontrol alındıktan sonra eğer hasta hastalığın tekrarlaması veya kontrol altına alınması bakımından yüksek risk taşıyorsa elde edilen erken yanıtın idamesinin sağlanması gerekir. Bu durumda da seçeneklerden biri allojenik kök hücre naklidir. • Kan kanserinde en etkili tedavisi “kök hücre nakli”. Kök hücre umuttur kök hücre gelecektir. Ancak kök hücre naklinin, sorunların bittiği anlamına gelmediğini vurgulamak lazım. ''Nakil sonrası da nakil süreci kadar önemli. Nakil sonrasında yakın takip ve gerektiğinde acil müdahale de büyük önem taşıyor. Nakil yapılan hastaların uzun yıllar takip edilmesi gerekir. Aksi takdirde bu hastalar aylar, yıllar sonra bile ciddi problemlerle karşılaşabilir''.
Çocukluk çağı lösemileri daha iyi seyir göstermektedir. Erişkinlerde ise daha kötü seyir görülmektedir. Ancak son yıllarda bununda değiştiğini görmekteyiz.
Çocukluk çağındaki akut lösemiler nispeten daha iyi seyrettmektedir. Erişkin lösemilerinde mevcut durum ise maalesef yüz güldürücü değil. Amerikan NCCN hematolojik kanserler kongresinde sunulan en son çalışmalarda erişkinlere çocukluklarda uygulanan tedavi protokollerinin akut lösemilerde başarıyı artırdığını ölüm oranlarını azalttığı bildirildi. Bu nedenle 40 yaş altı olgularda bu yeni tedavi stratejileri uygulanmaya başlanmıştır. Bizim merkezimizde de Amerika’da uygulanan bu yeni tedavi stratejiler uygulanmaya başlandı ve mükemmel sonuçlar almaya başladık. Artık lösemisiz hayat nispeten daha fazladır. Artık lösemiyi yenip evlenen, çocuk sahibi olan, üniversite sınavı kazanıp okuyan, okulunu bitirip iş kuran, yurtdışına okumaya giden hastalarımız var. Kısaca "lösemisiz hayat" mümkündür”
• Son yıllarda geliştirilen yeni ilaçlar, destek tedavileri ve aferez teknolojilerindeki gelişmeler sonucunda akut lösemilerde ölüm oranlarının önemli oranda azalmıştır. Aferez uygulamaları ile erken dönemde lösemi hücreleri vücuttan uzaklaştırılarak lösemi yükü azaltılmakta ve böylece hastanın erken dönemde ölüm riski azaltılmaktadır. Ayrıca lösemi hastasının kemoterapi uygulaması sırasında çok sayıda kan ürününe ihtiyacı olmaktadır. Yeterli kan ürünü sağlanamaz ise hasta o dönemde kaybedilmektedir. İşte aferez teknolojisi ile istenilen kan ürünü daha fazla miktarda ve çeşitte az sayıda vericiden güvenle elde edilebilmektedir. Bu şekilde akut lösemi hastasına mükemmel düzeyde destek tedavisi sağlanmış olmaktadır. Aferez teknolojisindeki yeni gelişmeler ölüm oranlarını azaltmaktadır. Bu nedenle modern akut lösemi kliniklerinde aferez merkezleri olmazsa olmazdır.
Aferez tedavisi kemoterapiye yardımcı bir tedavi şeklidir. Lösemi hücreleri fazla olan hastalarda erken dönemde uygulanırsa hayat kurtarıcı öneme sahiptir. Akut lösemi hastalarına erken dönemde aferez uygulaması ilk bir ay içinde lösemiye bağlı ölüm oranını azaltmaktadır. Bu nedenle bu çalışmaların desteklenmesi gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı işin önemine binaen dünyadaki gelişmelere paralel olarak Terapötik Aferez Sertifika Programı oluşturmuş ve bu merkezlerde şimdiye kadar yüzlerce sağlık personeli eğitim almıştır. Sertifika sahibi olan bu kişilerin lösemi hastalarının tedavilerine ciddi anlamda katkı sağlayacağını bekliyoruz.
Evet. Ölüm oranı yüksek bir hastalıkla ve herkesin sizi kurtarıcı olarak gördüğü bir tabloda, insan hayatı ile uğraşmak işimizin zor yanı. Özellikle kan ve kemik iliği kanserleri ve kemik iliği nakli ile uğraşıyorsanız dolaylı olarak hastanın yaşamı, yaşam süresi veya yaşam kalitesine etki edebiliyorsunuz demektir. Bu çok önemli bir tıbbi etik ve vicdani sorumluluk gerektirmektedir. Verdiğiniz kararın sonuçları uç noktalardadır. Bu bağlamda Hematolog olmak belli bir süre sonra bir yaşam tarzı haline geliyor.
Ülkemizde yılda yaklaşık 1500-2000 yeni olgu görülmektedir. Hem tanı hem de tedavisinde dünya standartlarda hizmet veriyoruz. Ancak ülkemizde akut lösemi hastalarına hizmet sunacak yeni klinik ve nitelikli yataklara ihtiyaç var.
• Kanıta dayalı uygulamalar öncelikli amaç edinilmelidir. Kanıtın yokluğunda bireysel tedavi tercihleri gündeme gelmelidir. Ancak bu uygulamalar da rasyonel olmalıdır.

AFEREZ TEDAVİSİNİ TANIYALIM


• Myastenia gravis; genellikle dinlenince düzelen, tekrarlayan hareketlerle oluşan yorgunluk ve güçsüzlük ile karakterize otoimmün nörolojik bir hastalıktır. Hastalık 20’li ve 30’lu yaşlardaki kadınlarda daha sıktır. Neden olan antikor genellikle asetilkolin reseptörüne karşı antikordur. Terapötik plazmaferez dolaşımdaki otoantikorları ortamdan uzaklaştırmak için kullanılmaktadır. Terapötik plazmaferez özellikle myastenik krizlerde ya da optimal klinik durum sağlamak için diğer tedavilere ek olarak kullanılabilir. • Kronik inflamatuar demyelinizan poliradikülonöropati (CIDP); ilerleyici, iki veya daha fazla aylık sürelerde tekrarlayan, his kaybının eşlik ettiği veya etmediği proksimal ve distal simetrik kas güçsüzlüğü ile karakterizedir. CIDP periferal sinirlerin otoimmün saldırıya uğramasıdır. Hem humoral hem de hücresel immün yanıt dökümante edilmiştir. İmmunadsorbsiyon önemli tedavi seçeneklerinden biridir.
• Sepsis (kan zehirlenmesi), hayati risk taşıyan bir enfeksiyondur ve yoğun bakım ünitelerinde ölümlerin en önemli sebebidir. Bakteri, virus ve mantar gibi farklı mikrop türleri ile gelişebilir. Mikrop kan veya komşuluk yoluyla birden fazla organa yayılarak organların normal fonksiyonlarını bozar, hastalık zamanında ve uygun şekilde tedavi edilmezse şok ve ölümle sonuçlanır. Yoğun bakım koşullarında son gelişmelere rağmen ölüm oranı çok yüksektir. Tedavi amaçlı aferez sepsiste ortaya çıkan ve dokularda hasar yapan maddeleri kandan uzaklaştırır. Özellikle sepsisin son dönemi olan ölümcül çoklu organ yetmezliğinde fayda sağlayabilir ve antimikrobiyal tedavi için zaman kazandırabilir.
Karaciğer çok önemli fonksiyonları olan bir organdır. Pek çok hayati biyokimyasal reaksiyonunun gerçekleştiği organ olan karaciğer, değişik sebeplerden dolayı fonksiyonlarını kaybedebilir. Karaciğer yetmezliğinde aferez teknolojileri son yıllarda giderek önem kazanmaya başlamıştır. Özellikle ilaç zehirlenmeleri ve mantar zehirlenmelerine bağlı gelişen karaciğer yetmezliklerinde ve viral hepatitlere bağlı mikrobik sarılıklarda karaciğere kendini toparlama süresi kazandırma şansı vermekte, karaciğer nakli için zaman kazandırmakta ve adeta bir köprü vazifesi görmektedir. Bu nedenle bu hasta grubunda karaciğer nakline kadar aferez ile karaciğer destek tedavi uygulamaları adeta “hayat köprüsü” rolü oynamaktadır.
Kan ve doku grubu uyumsuz organ nakillerinde (böbrek, akciğer, kalp gibi) terapötik aferez organın reddinden sorumlu olan yüksek titredeki antikorları azaltabilir. Kan grubu uyumsuz solid organ transplantasyonları için transplant öncesi ve sonrası terapötik plazmaferez ile antikor titreleri düşürülebilir, böylece erken dönem organ reddi önlenerek nakil edilen organın sağkalımı artabilir. Bu yöntemle birlikte daha fazla hastaya nakil şansı sunabilir.
Kan yağlarında yükseklik özellikle kalp ve damar hastaları için bir risk faktörüdür. Önlenme kalp krizi, kalp yemezliği, damar tıkanıklıkları, felç dediğimiz birçok sağlık sorunlarına ve hatta ölüme sebep olabilmektedir. Bu nedenle yıllardır kan yağlarının kontrol altına alınması için yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Diyet, yaşam şeklinin değiştirilmesi, eksersiz ve ilaç tedavisi ile kontrol edilemeyen dirençli veya ailesel kolesterol yüksekliğinde aferez tedavisi önemli bir tedavi seçeneğidir. Doktor onayı ve kontrolünde yapılan ve kalp krizi riskini azaltan bir tedavi yöntemidir. Aferez tedavisi ile kötü kolesterolün kandaki miktarı azaltılmaktadır. Bu işlem yaklaşık 2-3 saat sürer. Tüm tedavilere dirençli hastalarda dahi başarı oranı oldukça yüksektir. Bu şekilde kan yağlarının yüksekliğinin yol açtığı istenmeyen durumlar (kalp krizi, felçler gibi) önlenebilir.
• Orak hücreli anemi, bir tür kan hastalığıdır. Orak hücreli anemili kişilerde alyuvarlar sert ve orak şeklinde bir yapıya dönüşmüştür. Bu nedenle bu alyuvarlar normal işlevlerini yapamazlar. Bu hücreler küçük kan damarlarını tıkayarak bazı organların ya da dokuların işlevlerini bozarlar. Bu hastalarda günlerce ya da haftalarca süren şiddetli ağrı ataklarına, halsizlik, solgunluk, nefes darlığı, görme bozukluğu, sarılık, çocuklarda büyüme geriliği, enfeksiyon, beyindeki küçük kan damarlarının daralması ya da tıkanması gibi çok ciddi komplikasyonlara sebep olabilir. Eritrosit aferezi tedavisi ile bu hasta alyuvarlar kandan temizlenip yerine sağlıklı normal alyuvarlar konur. Bu şekilde istenmeyen durumlar önlenebilir. Felçler önlenebilir. Hastaların normal sağlığına dönmesi sağlanabilir. Orak hücreli anemili hastalarda hayat kurtarıcı bir tedavi yöntemidir.
• Kan kanseri olarak bilinen akut lösemilerde kontrolsüz bir şekilde çoğalmış olan lösemik hücreler kandan temizlenebilir. Aferez işlemi hayat kurtarıcı olabilir. Artış olan lösemi hücreleri damarları tıkayabilir ve pıhtılaşmayı bozarak kanamalara neden olabilir. Hastalar bu nedenden ötürü henüz kemoterapi tedavisi başlanamadan kaybedilebilirler. Böyle bir durum olduğunda aferez tedavisi uygulanarak lösemik hücreler vücuttan uzaklaştırılarak gerek erken dönem istenmeyen etkiler önlenmiş gerek ise ilaç tedavisinin olası yan etkiler azaltılmış olur. Böylece hastanın kemoterapi alma şansı artırılır ve erken dönemde kaybedilmesi önlenebilir.
• Multiple myelom, bir tür kemik iliği kanseridir. Multiple myelom da plazma hücreleri kontrolsüz bir şekilde çoğalırlar ve çok aşırı miktarda anormal tek tip immünglobülin üretirler. Diğer tür normal immünglobülinlerde ise tehlikeli düzeyde azalma meydana gelir; bu durumda hasta enfeksiyonlara karşı duyarlı hale gelir. Anormal plazma hücreleri olarak adlandırılan kanserli hücrelerin ürettiği anormal immunglobulinler kanın akışkanlığını bozarak damarları tıkayabilir hatta organların kanlanmasını bozarak organ kaybına neden olabilirler. • Plazma aferezi kandaki anormal protein düzeylerinin tehlikeli bir biçimde yükseldiği hayati risk taşıyan durumlarda oldukça başarılı ve hayat kurtarıcıdır. Aferez tedavisi ile anormal proteinler kandan süzülür. İki ya da 3 seans içinde hastanın anormal kan değerleri tedaviye uygun hale getirilir. Böylece istenmeyen durumlar kontrol altına alınmış veya önlenmiş olur.
• Karbon monoksitin zehirleyici özelliği, bu gazın akciğer peteklerinde, büyük bir kolaylıkla kandaki hemoglobin ile birleşerek karboksihemoglobin adı verilen dayanıklı bir bileşik meydana getirmesinden ileri gelir. Karbon monoksit ile birleşmiş olan hemoglobin artık vücuttaki işlevini yapamaz, yani havadaki oksijeni hemoglobin şeklinde akciğerde tutamaz ve oksijeni bütün dokulara iletemez. Zehirlenme hallerinin büyük bir kısmında ilk evrede genel bir halsizlik, şiddetli baş ağrıları, yüzün kızarması, kulaklarda uğultular, baş dönmeleri, bulantı ve kusma gibi belirtiler görülür. İkinci evrede ise özellikle bacaklardaki kaslarda yorgunluk, nabız ve kalp atışlarının zayıflaması ve ritimlerini kaybetmesi, tansiyonun düşmesi, solunum güçlüğü, göğüs ve karın derisi üzerinde beliren kırmızı lekeler, eklem uçlarının soğuması, uyku hali, zaman zaman komaya kadar varan beyin uyuşukluğu gibi yozlaşmalar ortaya çıkar. • Karbon monoksit zehirlenmelerinde hekim gelene kadar mutlaka ilk yardım tedavisi yapılmalıdır. Zehirlenmiş kimse hiç zaman kaybetmeden açık havaya çıkarılmalı; daha uygun koşullar altında temiz hava solunması için elbiseleri çıkarılmalı ve solunum yollarının daima açık olması sağlanmalıdır. Yapay solunum ve aynı anda oksijen verme işlemi dokuların ölmemesi için yapılır. Hastanın zehirli kanı alınıp, bunun yerine temiz kan verilir. Kan değiştirme (eritrosit aferezi) çok yararlı sonuçlar doğurmakta hastanın hayatta kalmasını sağlamaktadır. Bu işlemin hastane dışında uygulanması mümkün değildir. Bu nedenle doktor bu işlemi önerdiğinde, karbonmonoksit zehirlenmesinden şüphe edilen durumlarda veya acil servislere başvuran karbonmonoksit zehirlenmelerinin eritrosit değişim işlemi yapılan en yakın merkeze gönderilmesi gerekir.

KANSER HAKKINDA BİLMEMİZ GEREKENLER


• Evet. Diabetes mellitus halk arasında şeker hastalığı olarak bilinmektedir. İnsan sağlığı üzerine çeşitli olumsuz etkileri de çok iyi bilinmektedir. Dünyanın çok saygın dergilerinden biri olan "Blood"da yayınlanan bir makalede Prof. Dr. Jorge J. Castillo Şeker hastalığının lenfoma, lösemi ve myeloma gibi lenf bezi, kan ve kemik iliği kanserlerinin gelişme riskini artırdığını bildirmiştir. Yakın zamanlarda yayınlanan çalışmalar, şeker hastalığının bir çok kanser riskini artırdığını göstermektedir. Bu bağlamda diyabet toplum sağlığı açısından son derece önem arz etmektedir. Hastalığın tedavisinde son yıllarda uygulanan tedavi protokolleri akut lösemilerde başarıyı artırmakta ve ölüm oranlarını azaltmaktadır.
• Obezite, Dünya sağlık örgütü tarafından "sağlığı bozacak ölçüde vücutta aşırı yağ birikmesi olarak" tanımlanmıştır. Halk arasında ise şişmanlık veya aşırı kilo olarak bilinmektedir. Obezitenin insan sağlığı üzerine çeşitli olumsuz etkileri çok iyi bilinmektedir. Bu bağlamda toplum sağlığı açısından son derece önem arz etmektedir. • Tedavide ve bakımdaki iyileşmeye paralel olarak dünyada obezitede, kan, kemik iliği ve lenf bezi kanserlerinde artış görülmektedir. Yakın zamanlarda yayınlanan çalışmalar, aşırı vücut ağırlığının bir çok kanser riskini artırdığını göstermektedir.
Evet. Rochester üniversitesinden Dr. Marshall Lichtman çalışmasında "Başarılı ve süregen kilo kaybı gelecekte lösemi, lenfoma ve myeloma gelişim riskini azaltmaktadır". Bu nedenle kilo kontrolünün süreklilik arz etmesi çok önemli durmaktadır.
• Aşırı kilonun kemik iliği ve lenf bezi kanser tedavisine yanıtı ve sonuç üzerine de etkili olduğu bildirilmektedir. Bir başka deyişle tedavi başarısızlığı riski obezlerde daha yüksek bildirilmektedir. Bu hastalarda sağkalım olasılığı daha düşüktür. Dünyanın çok saygın dergilerinden biri olan "Blood" da yayınlanan bir çalışmada Prof. Dr. Massimo Brecia tanı anında aşırı kilolu olan lösemi hastalarında hastalığın daha erken nüks ettiğini bildirmektedir. Aynı zamanda aşırılı kilolu hastaların kanser tedavisi uygulaması sırasında ciddi sıkıntılar yaşadığı bilinmektedir.
Gerek obezite ve şeker hastalığının kanser riski artırması gerek ise kanser tedavisini olumsuz etkilemeleri nedeniyle önleyici girişimler önemli. Kanser tedavisi sırasında diyet ve diyet alışkanlığı çok önemli. Diyeti bir yaşam tarzı haline getirmek lazım.
Akut Lösemi görülme sıklığının yıllık 2-5/100.000 civarı olduğu tahmin edilmektedir. Türkiye’de her yıl 1500-2000 yeni erişkin lösemi vakası görülmesi beklenmektedir. Akut Lösemi görülme oranı yaşla birlikte artmakta, 60 yaş civarında pik yapmaktadır. 60 yaş ve üzerinde yılda 12/100.000 oranında görülmektedir. Lösemi tüm kanserlerin %1’ini oluşturur. 35 yaş altında kansere bağlı ölümlerin ise başta gelen nedenlerinden biridir.
Kanser hastalarının ramazan ayında oruç tutmasına yardımcı olabilecek bilimsel bir rehber bulunmamaktadır. Kanser tedavisini tamamlamış ve genel durumu iyi olan hastalar, kendi istekleri doğrultusunda hekimlerine danışarak oruç tutabilirler. Tedavisi aktif olarak devam eden kanser hastalarının ise oruç tutmaları önerilmemektedir. Çünkü, kanser tedavisi sürecinde hastaların gıda ve sıvı alımı önemlidir. Tedavi sırasında hastaların bağışıklık dengesi bozulabilir, dengeli beslenme ve yeterli su alımı olmazsa bağışıklık sistemleri olumsuz etkilenebilir. Bazı istenmeyen olumsuz klinik tablolar ile karşılaşılabilir.

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?


Çay dünya üzerinde sudan sonra en çok tüketilen içeceklerden biridir. Çay demir eksikliğine neden olabilir. Bu nedenle bilinçli tüketmek gerekir. Demir eksikliği için risk altında olan özellikle çocuk ve genç bayanların buna daha fazla dikkat etmesi gerekir. Yemeğin bitiminden sonraki 1 saat içinde tüketilen 150 mL (1 fincan) koyu siyah çayın demir emilimi % 70 oranında azalttığı bildirilmektedir.
• Çayın olumsuz etkilerini bazı basit tedbirler ile en aza indirmek mümkün; 1) Çayın yemeklerden yaklaşık bir saat sonra içilmesi, 2) Çayın C vitamini içeren sebze meyvelerle birlikte tüketilmesi gibi (Çayın içine dilim limon atılması da bir seçenek olabilir). 3) Porselen demlikte, yumuşak kaynak suyu ile 5-6 dakika demlenmiş çayı yarım saat içersinde ve gün içersinde toplam 6 fincanı geçmeyecek biçimde tüketmek daha uygun olacaktır.